Hutton-King

2014

Dakota (2nd year Youth)
100 = 14.02
200 = 29.27
400 = ?
800 = ?
1500 = ?
3000 = ?
L.J. = 14.0

Gerlach

2014
Liesl (2nd year Bantam)
200 - 36.6
400 - 81.54
800 - 3:08.52
1500 - 6:04.62
Mile - 7:08
3000 - ?
2013
Liesl (1st year Bantam)
200 - 40.22
400 - 93.5
800 - 3:57
1500 - 8:05
Mile - 7:42
3000 - 16:43.7

Barrow

2014

Hunter (2ndyear Youth)
200 - ?
400 - ?
800 - 2:54.25
1600 - 6:14
2013

Hunter (1st year Youth)
200 - 35.2
400 - 80.34
3000 - 12:53.75

Roberts

2015
Lauren (1st year Youth)
100 = 15.04
200 = 31.7
400 = 71.38
1500 = 6:21
Eagle Island 3k = ?

2014
Lauren (2nd year Midget)
40 = 71.56
100 = 14.84
200 = 31.46
400 = 71.56
800 = 3:17
1500 = 5:46.19
3000 = 13:11.89
SLJ = 5'10.25"
2013
Lauren (1st year Midget)
40 = 6.7
100 = 15.5?
200 = 32.38
400 = 73.18
800 = 2:54.38
1500 = 6:17.8
3000 = 13:15

2012
Lauren (2nd year Bantaam)
30 = 5.4
40 = 7.05
100 = 17.1
200 = 35.2
400 = 1:19.23
800 = 3:04
1500 = 6:16.9
3000 = 14:00.9

Raff

2015
Henry (2nd year Intermediate)
400 - 59.73
800 - 2:16
1600 - 4:56.1
3000 - 9:48
3200 - 10:35
5000 - 17:03
2014
Henry (1st year Intermediate)
40 - 6.31
100 - 14.47
200 - 29.28
400 - 63.4
800 - 2:24.85
1500- 4:44.27
1600 - 5:10.77
3000 - 10:11.74
2013
Henry (2nd year Youth)
200 - 30.69
400 - 69.46
800 - 2:30
1500- 4:57.36
1600 - 5:53
3000 - 10:43

Bothwells

2014
Jaren (2nd year Youth)
100 = 13
200 = 27.3
400 = 61.51
800 = 3:08
L.J. = 15-07.5
Christian (1st year Midget)
100 = ?
200 = 33.7
400 = 73
800 = 2:43.22
1500 = 5:20.66
1600 = 5:43.27
3000 = 11:44.25
2013
Jaren (1st year Youth)
100 = 13.9
200 = 29.47
400 = 67.7
800 = 2:47
1500 = 6:02.7
Christian (2nd year Midget)
100 = 16.0
200 = 33.35
400 = 70.73
800 = 2:40.71
1500 = 5:29.51
1600 = 6:27
3000 = 12:43

2012
Jaren (2nd year Midget)
100 = 14.48
200 = 29.88
400 = 72.?
L.J = 3.79 (12-05.25)
Nurge

2014

Jenna (1st year Youth)
100 = 13.68
100H = 19.21
200 = 29.4
400 = ?
800 = ?

2013

Jenna (2nd year Midget)
100 = 14.51
200 = 31.06